Giant Eagle closing: Patron's reaction

Giant Eagle closing: Patron's reaction