Tristan Thompson says you gotta take the playoffs day by day

Tristan Thompson says you gotta take the playoffs day by day