Fairs across Ohio react to State Fair tragedy

Fairs across Ohio react to State Fair tragedy