When should you get a flu shot?

When should you get a flu shot?