RAW TESTIMONY: Metro ER Doctor first to exam rescued women

RAW TESTIMONY: Metro ER Doctor first to exam rescued women